ترمیم دندان

همه مامی دانیم بخش زیادی از زیبایی چهره وابسته به داشتن دندان هایی زیبا است. مفهوم زیبایی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که از سالیان بسیار دور مطرح بوده است. به طور مثال در صده گذشته بسیاری از افراد دندان هایشان را با طلای زرد زیبا می کردند اما در عصر حاضر زیبایی معنای […]