تفاوت جرم گیری دندان و لامینیت

تفاوت جرم گیری دندان و لامینیت

تفاوت جرم گیری دندان و لامینیت جرم گیری دندان و لامینیت ، هردو به داشتن لبخندی زیبا و دندان های سفید و براق کمک فراوانی می کنند. درصورتی که بهداشت دهان  و دندان رعایت نشود ،باعث زردی ،جرم گرفتن و خرابی دندان ها می شود.البته زردی و بدرنگی در دندان ها می تواند علل مختلفی […]